จองตั๋ว : เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของวันทูโก
 
คำนิยาม

1.1

ความหมาย : ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

 • “ เรา” “ ของเรา” “ โดยเรา” และ “ ผู้ให้บริการขนส่ง” หมายถึง วันทูโก
 • “ ผู้โดยสาร” “ ท่าน” “ ของท่าน” และ “ โดยท่าน” หมายถึง บุคคลใดก็ตาม นอกเหนือจากลูกเรือที่เดินทางหรือได้เดินทางไปกับเครื่องบินโดยความยินยอมของสายการบิน
 • “ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร” หมายถึง บริษัท หรือ ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินอย่างเป็นทางการ
 • “ สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
 • “ ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 • “ ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินแต่เพียงผู้เดียวเพื่อการแสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 • “ สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบิน และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระให้ ซึ่งหมายความรวมถึง “ สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 • “ สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
 • “ เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อบังคับการบินหรือนำส่งโดยการระบุว่าเป็นเงื่อนไขของข้อบังคับการบินหรืออ้างอิงเข้าด้วยกัน ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการบอกกล่าวที่ได้กระทำ ณ สำนักงานของสายการบินและเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
 • “ ความเสียหาย” ให้รวมถึง ความตาย ความบาดเจ็บในร่างกายของผู้โดยสาร ความล่าช้า ความสูญหาย ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น อันเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการกระทำของสายการบิน
 • “ คูปองอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่มีค่าเป็นอย่างอื่นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบิน
 • “ บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 • “ คูปองเที่ยวบิน” หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฏคำว่า “ ใช้ผ่านได้” หรือในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คูปองอิเล็คทรอนิกส์ ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
 • “ เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน เงื่อนไขข้อบังคับในการบินและประกาศ
 • “ หนึ่งเที่ยวบิน” หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานต้นทางสู่ท่าอากาศยานปลายทาง
 • “ ที่นั่ง” หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 • “ ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสายการบินที่ประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางกระดาษ
 • “ บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และคูปองเที่ยวบินที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 • “ ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 • “ เว็บไซท์” หมายถึง เว็บไซท์ fly12go.com ที่สายการบินได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลของสายการบิน
   

1.2

คำบรรยาย : หัวข้อหรือคำบรรยายในเงื่อนไขและข้อบังคับแต่ละข้อ เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่อาจใช้สำหรับการตีความข้อความ

   
การบังคับใช้

2.1

บททั่วไป : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศหรือโดยการเดินทางอย่างอื่น รวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดิน ที่กระทำโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทาง

   

2.2

ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ : นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ หากเงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ และเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้เหล่านี้มีผลบังคับใช้

   

2.3

ภาษา : ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และแม้จะถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น การตีความข้อบังคับและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

   
บัตรโดยสาร/เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

3.1

พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขของสัญญาของสายการบิน (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างท่านและสายการบิน

   

3.2

ความสามารถในการโอนสิทธิ์ : สัญญาเพื่อการขนส่งอาจโอนต่อกันได้ดังกำหนดไว้ในข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ และในเงื่อนไขของสัญญาของสายการบิน

   

3.3

การมีผลใช้ได้ : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้น

   

3.5

การแสดงตน : สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

   
อัตราค่าโดยสาร

4.1

ทั่วไป : อัตราค่าโดยสารต่างๆ นั้นให้มีผลบังคับใช้กับการขนส่งระหว่างท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้หากไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ค่าโดยสารจะไม่รวมถึงบริการยานพาหนะภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยาน และระหว่างท่าอากาศยานกับเมืองปลายทาง ทั้งนี้สายการบินได้ให้บริการแบบจุดต่อจุดและจะไม่รับผิดชอบในเที่ยวบินต่อเนื่องของท่าน หากท่านไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ วัน-ทู-โก โดย โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์เป็นสายการบินที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน แบบที่เรียกว่า “ จุดต่อจุด ” ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่เสนอและไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่น ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย วัน-ทู-โก โดยโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ หรือสายการบินอื่นก็ตาม บริษัทฯ ไม่ขอแนะนำให้ผู้โดยสารจองเที่ยวบินต่อเนื่อง วัน-ทู-โก โดย โอเรียนท์แอร์ไลน์ ถือว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการเที่ยวบินต่อเนื่องและจึงไม่มีภาระผูกพันต่อการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดใดๆ ของการเดินทางแบบเที่ยวบินต่อเนื่องที่วางแผนไว้ เงินที่รับชำระแล้วทั้งหมด “ ไม่สามารถชำระคืนได้ ”

   
4.2 ค่าโดยสารสำหรับทารก : วัน-ทู-โก โดย โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ อนุญาตให้ทารกต่ำกว่า 2 ปี เดินทาง (ณ วันเดินทาง) เดินทางได้ในราคาอัตราค่าโดยสารคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ตามอัตราสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้เด็กหนึ่งคนนั่งโดยสารบนตักผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น และห้ามไม่ให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน
   

4.3

ภาษีและค่าประกันภัย : ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้บริการหรือได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นท่านต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน , ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ในวันที่ท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งเครื่องบินแล้ว ซึ่งท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการเดินทาง

   

4.4

อัตราแลกเปลี่ยน : ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร เว้นแต่สายการบินจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

   

4.5

ความถูกต้อง : อัตราค่าโดยสารทั้งหมด ตารางการบินและเส้นทางที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้อง ณ ขณะที่ประกาศ และสายการบินขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

4.6

การปรับใช้อัตราค่าโดยสาร : อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบินหรือในนามของสายการบินไม่ว่าจะในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นๆ อนึ่ง อัตราค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมอื่นใด หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

   
การสำรองที่นั่ง

5.1

การยืนยันการสำรองที่นั่ง : การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากเกิดการชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว และหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือเอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว และจะไม่สามารถยกเลิกและ/หรือขอคืนการชำระเงินได้

   

5.2

การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ : การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 9 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ • การจองที่นั่งสำหรับ 9 คนขึ้นไป ท่านต้องทำการจองผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองที่นั่งผู้โดยสารที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถทำการจองผ่านเว็บไซต์ได้

   
5.3

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรุณาติดต่อ Call Center 1126 เพื่อเปลี่ยนข้อมูลการจองหรือการเดินทาง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้โดยที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกกรณี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ในกรณีที่ผู้โดยสารมีบัตรโดยสาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะวันที่เดินทาง (ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ, เส้นทางการเดินทาง) ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้บนบัตรโดยสาร ซึ่งท่านจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (e-ticket) ท่านสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท/ท่าน/เที่ยว และจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเวลา 18.00 น.
   

5.4

อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่น : ข้อบังคับการเปลี่ยนเที่ยวบินข้อ 5.3 ไม่สามารถนำมาใช้กับอัตราค่าโดยสารตามโปรโมชั่นได้

   
5.5 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร : วัน-ทู-โก โดยโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   

5.6

การชำระเงิน: ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่มีการชำค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สายการบินขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้

   

5.7

ข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนี้นั้นเป็นไปเพื่อการสำรองที่นั่งและการยืนยันการการเดินทาง เพื่อการจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมือง เพื่อการทำการบัญชี การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย เพื่อการออกบัตรเครดิต เพื่อการทดสอบระบบ การรักษาสภาพและพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินสามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โดยข้อบังคับการบินการเดินทางกับสายการบิน ท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของสายการบิน ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สามอันเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

   

5.8

การเลือกที่นั่ง : วัน-ทู-โก โดย โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ ให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการระบุที่นั่ง ซึ่งผู้โดยสารสามารถทำการระบุที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าในขณะที่ผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่ง และสายการบินไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่อง

   
การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับการเดินทาง

6.1

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุด และเงื่อนไข : เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอิน)ของสายการบินจะเปิดให้บริการก่อนกำหนดการเดินทางสอง (2) ชั่วโมง และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดการเดินทางสี่สิบ (40) นาที ทั้งนี้กำหนดเวลาการสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าว อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละท่าอากาศยานและเที่ยวบิน โดยเป็นความรับผิดชอบของท่านในการกระทำตามกำหนดเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในขณะที่ท่านทำการสำรองที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

หากท่านมิได้กระทำการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ และสายการบินจะไม่คืนเงินค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก)

หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง 40 นาที ก่อนกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินของท่าน

(ข)

หากท่านไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน

(ค)

หากท่านไม่มีอาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ

(ง)

หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบิน

(จ)

หากท่านกระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา

(ฉ)

หากรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจอื่นห้ามมิให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน

(ช)

หากสายการบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรเดินทางเนื่องจากเมาสุราหรือมีลักษณะในทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ

(ซ)

หากสายการบินเห็นควรว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้โดยสารอื่น

   

6.2

การขึ้นเครื่องบิน : ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่าสี่สิบ (40) นาที

   

6.3

การไม่ปรากฏตัว : หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

   

6.4

การปฏิบัติตามข้อบังคับ : ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของสายการบิน ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบิน ทั้งนี้ สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้ ้

   

6.5

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง : ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารสำหรับการเดินทาง อันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่หรือหนังสือเดินทาง เข้าและออกจากประเทศ เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพและเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

   

6.6

การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง : ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่ต้องชำระ เมื่อใดก็ตามที่สายการบินต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่าน หรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าวสายการบินจะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่าน

   

6.7

ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ : หากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินเมื่อถูกทวงถาม ตามจำนวนที่สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินอาจใช้มูลค่าของสายการบินอื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

   

6.8

การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย : ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสุขภาพจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือสายการบิน

   
การปฏิเสธการบิน

7.1

สิทธิในการปฏิเสธการบิน : ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือในดุลยพินิจของสายการบิน สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

(ก)

การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือ

(ข)

การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ

(ค)

พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและทางกายของท่าน หรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ ( 1 ) ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ ( 2 ) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ หรือ ( 3 ) มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน หรือ

(ง)

ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก หรือ

(จ)

ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของสายการบิน หรือ

(ฉ)

ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ

(ช)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ

(ซ)

การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ

(ฌ)

ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ

(ญ)

การจองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากสายการบิน หรือ

(ฎ)

บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกโขมย หรือ

(ฏ)

เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอมหรือโดยการฉ้อฉล หรือ

(ฐ)

เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหายซึ่งในกรณีนี้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว และ/หรือ

(ฑ)

บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว

   

7.2

เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม : วันทูโก ไม่ยินยอมให้เด็กที่ไม่มีผู้ติดตามซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบสอง ( 12 ) ปี เดินทางโดยลำพังหรือ ต้องมีผู้ปกครองลงนามเพื่อเป็นการรับรองอนุญาตให้เด็กเดินทางโดยลำพัง

 

 

7.3

ความช่วยเหลือพิเศษ : ท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบล่วงหน้าถึงการรับขนส่ง ผู้ทุพลภาพ ผู้ป่วย หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อนึ่งผู้โดยสารซึ่งทุพลภาพที่ได้แจ้งให้สายการบินทราบถึงความต้องการพิเศษเมื่อสำรองที่นั่งกับสายการบินไม่สามารถปฏิเสธความช่วยเหลือพื้นฐานจากสายการบินได้ และสายการบินอาจคิดค่าใช้จ่ายในการจัดหาความช่วยเหลือพิเศษนั้นได้ด้วย

   

7.4

สตรีมีครรภ์ : ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยสายการบินมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้ สตรีมีครรภ์ทางสายบินอนุญาตให้ร่วมเดินทางได้ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันการเดินทาง สำหรับสตรีที่อายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่อนุญาตให้เดินทาง

   

7.5

ทารกอายุต่ำกว่า 8 วัน : สายการบินอาจใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดในการตัดสินใจให้ทารกดังกล่าวเดินทางได้ เมื่อได้รับการแสดงหนังสืออนุมัติการเดินทางจากแพทย์และเมื่อบิดามารดาของทารกได้ลงนามในข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด

   
สัมภาระ

8.1

สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ : สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

(ก)

วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยการดูแลรักษาตามปกติ

(ข)

วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association - IATA) และข้อบังคับการบินของสายการบิน

(ค)

วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน

(ง)

วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น

(จ)

วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้

(ฉ)

สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

(ช)

ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์

(ซ)

อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยด้วยโฟมกันชื้น ( STYROFOAM) และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย และได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการบินหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้

(ฌ)

อาวุธปืนและดินปืน

(ญ)

ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม ( butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ , ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)

(ฎ)

วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร

   

8.2

ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย : ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

   
8.3

สิทธิในการค้นสัมภาระ: บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขนส่งสัมภาระตามที่อธิบายไว้ในข้อ 8.1 ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามไม่ให้มีการขนส่งโดยถือเป็นสัมภาระ และอาจปฏิเสธไม่ขนส่งวัตถุอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันหากตรวจพบ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขนส่งสัมภาระรายการใดๆ เนื่องจากขนาด รูปร่าง สิ่งที่บรรจุ ( อาหารทะเล) น้ำหนัก หรือลักษณะ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการยอมรับสัมภาระเพื่อขนส่ง เว้นแต่สัมภาระนั้นจะได้รับการบรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลตามปกติ

สิทธิในการตรวจค้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ ไม่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

   
8.4

สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน : เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบิน และสายการบินจะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไปสายการบินจะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อเดินทางถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

   
8.5

การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย : ท่านสามารถนำสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ร่วมการเดินทางไปกับท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการบินของสายการบิน

   
8.6
สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน : ท่านไม่มีสิทธินำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร่วมเดินทางไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากแต่ในดุลพินิจของสายการบินยินยอมให้มีการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ถ้าเกินจะคิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะเส้นทาง คือ เชียงใหม่ ราคากิโลกรัมละ 35 บาท , เชียงราย ราคากิโลกรัมละ 38 บาท , หาดใหญ่ ราคากิโลกรัมละ 45 บาท , ภูเก็ต ราคากิโลกรัมละ 40 บาท โดยท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินตามอัตราที่สายการบินกำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไปได้ไม่ว่าเวลาใดๆ และสายการบินจะอนุญาตให้เมื่อมีการร้องขอซึ่งอาจกระทำได้ ณ เคาท์เตอร์ลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1126
   
8.7 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน : ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นไปยังห้องโดยสารได้ท่านละหนึ่งใบ โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่สายการบินระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร
   
8.8

การรับและการส่งมอบสัมภาระ : ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควรสายการบินจะนำสัมภาระดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ของสายการบิน ซึ่งสายการบินจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ และหากท่านไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับคืน สายการบินอาจกำจัดสัมภาระดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบิน แล้วเท่านั้น และหากสายการบินร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบิน อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบินระหว่างสายการบิน

   
8.9 สัมภาระสูญหาย : เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที หากไม่สามารถติดตามสัมภาระได้ ทางสายการบินจะชดใช้ค่าเสียหาย โดยคำนวณจากน้ำหนักสัมภาระในอัตรากิโลกรัมละ 350 บาทโดยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม "ใบอ้างสิทธิ์ " ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป
   
8.10

สัมภาระเสียหาย : ในกรณีที่เป็นกระเป๋าถือทั่วไป , สัมภาระของผู้โดยสารต้องได้มาซึ่งหลักฐานในสภาพปกติ ดังนั้น วัน-ทู-โก โดยโอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์ ต้องขออภัยที่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เกิดความเสียหาย ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมดังนี้:

รอยขีดข่วน หรือ ถลอก / รอยบิ่นขนาดเล็ก / รอยตัดขนาดเล็ก / รอยเปื้อนดิน / สายรัดกระเป๋า / กระเป๋าถือ / ล้อกระเป๋า/ รอยความเสียหายที่ได้ซ่อมแล้ว/ กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป / กระเป๋าที่มีข้อจำกัดพิเศษ

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่แตกหักง่าย , ของที่สามารถเน่าเสียได้ หรือ ของที่มูลค่า, เช่น เงิน, นาฬิกาข้อมือ อัญมณี เครื่องเงิน เอกสารหุ้น พันธบัตร สินค้าตัวอย่าง เอกสารแสดงตน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เช่น กล้อง โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวิทยุ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ สัมภาระเหล่านี้ผู้โดยสารควรถือนำติดตัวไปด้วย

ทางบริษัทจะรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เสียหายที่เกิดจากความละเลยของของพนักงานหรือ ในกรณีสัมภาระที่สูญหาย โดยการร้องเรียนแจ้งเพื่อให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท และการร้องเรียนดังกล่าวจะต้องกระทำโดยการยื่นรายงานความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ที่สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของบริษทในบริเวณสนามบิน

หมายเหตุ: การติดตามกระเป๋า สัมภาระที่สูญหายหรื ล่าช้า หรือการหาสาเหตุของการเสียหาย อาจเกิดการล่าช้าหรือเป็นไปด้วยความลำบาก หากผู้โดยสารไม่ได้ทำการแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยทันทีในวันเดินทางที่เกิดเหตุ

   
8.11 สัมภาระล่าช้า : ทางบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดส่งสัมภาระล่าช้าที่เกิดจากความละเลยของเจ้าหน้าที่เท่านั้น. โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ ใบอ้างสิทธิ ” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป
   
กำหนดการและการยกเลิกเที่ยวบิน

9.1

กำหนดการ : สายการบินจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของท่านและสัมภาระของท่าน โดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินได้ประกาศไป อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

   

9.2

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงตารางบิน : ไม่ว่าเวลาใดๆ หลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออกไปได้เมื่อสายการบิน พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นว่าเป็นสภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากสายการบินได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วสายการบินอาจรับผิดชอบโดยการ

ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารมีทางเลือกที่จะปฏิบัติดังนี้

(ก)

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนโอนที่นั่งไปยังเที่ยวบินถัดไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม

(ข)

ผู้โดยสารสามารถเก็บที่นั่งไว้ในมูลค่าเดิมได้เพื่อใช้บริการในเที่ยวบินใดๆในระยะเวลา 1 เดือน

(ค)

ผู้โดยสารสามารถรับค่าโดยสารภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขการบินนี้


วัน-ทู-โก โดย โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก)

การโอนย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสายการบินอื่น

(ข)

ค่าที่พักและอาหาร

(ค)

ส่วนต่างของค่าโดยสารระหว่างเที่ยวบินของ วัน-ทู-โก โดย โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ กับเที่ยวบินของสายการบินอื่น

   

9.3

ข้อจำกัดในการรับผิด : เมื่อมีเหตุการณ์ดังระบุไว้ในข้อ 9.2 เกิดขึ้น ทางเลือกที่สายการบินให้ไว้ในข้อ 9.2 (ก) ถึง (ค) ถือเป็นทางเลือกที่เด็ดขาดและเป็นทางเดียวที่ท่านสามารถเลือกได้ สายการบินจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

   
9.4 การทดแทนสำหรับผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการเดินทางที่ได้จองไว้ : ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดที่นั่งบนเที่ยวบินที่ผู้โดยสารได้ทำการสำรองและชำระเงินไว้แล้วได้ ทางบริษัทจะทำการจัดหาเที่ยวบินที่ใกล้เคียงกำหนดการเดิมที่ยังมีที่นั่งให้ ซึ่งอาจเป็นเที่ยวบินของบริษัทเอง หรือ เที่ยวบินของบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไม่สามารถที่จะชดเชย หรือ ทดแทนการถูกปฏิเสธดังกล่าวในรูปแบบอื่น นอกจากการจัดหาเที่ยวบินทดแทนให้ดังกล่าว
   
การชำระคืนเงิน

10.1

บุคคลที่เหมาะสม : สายการบินจะชำระเงินคืนให้แก่บุคคลที่เป็นผู้ชำระค่าโดยสาร โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจแก่สายการบินเท่านั้น

   

10.2

วิธีการ : คำขอให้มีการชำระเงินคืน ต้องทำเป็นหนังสือพร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารยืนยันรายละเอียดการบิน และ/หรือ หมายเลขการสำรองที่นั่งและหลักฐานการชำระเงินพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน

   
10.3

ตั๋วหาย : เพื่อความรวดเร็วของการดำเนินการในกรณีที่บัตรโดยสารสูญหาย ผู้โดยสารต้องปฏิบัติดังนี้

(ก)

ผู้โดยสารต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่ แทนบัตรโดยสารเดิมที่สูญหาย

(ข)

เอกสารที่ผู้โดยสารต้องนำมาใช้ประกอบในการยื่นคำร้อง

 • ใบแจ้งความบัตรโดยสารสูญหายฉบับจริง ที่ออกโดยสถานีตำรวจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้โดยสารเท่านั้น

ผู้โดยสารสามารถนำเอกสารมาติดต่อขอคืนเงิน ตามมูลค่าบัตรโดยสารใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท หลังจากยื่นคำร้อง 2 เดือน จึงจะได้รับเงินคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการนำบัตรโดยสารเดิมมาใช้เดินทางจริง

   
10.4

สิทธิในการปฏิเสธการคืนเงิน :

(ก)

ทางบริษัทอาจปฏิเสธการคืนเงินถ้าในขณะที่ร้องเรียนตั๋วได้หมดอายุแล้ว

(ข)

ทางบริษัทอาจปฏิเสธการคืนเงินในกรณีที่ตั๋วได้ถูกใช้งานแล้ว หรือ ตั๋วได้ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการแสดงเจตน์จำนงค์การขอเดินทางออกจากประเทศนั้นๆ ยกเว้นแต่ว่าได้มีการแสดงหลักฐานกับทางบริษัทอย่างเพียงพอว่าผู้โดยสารได้รับสิทธิอนุญาตในการอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือผู้โดยสารจะเดินทางออกจากประเทศโดยวิธีการ หรือ โดยสายการบินอื่นๆ

(ค) ทางบริษัทขอสวงนสิทธิในการคืนเงินในวิธีการเดียวกันและสกุลเงินเดียวกันกับที่ท่านผู้โดยสารได้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสาร
(ง) การชำระเงินคืนโดยสมัครใจจะได้รับการชำระโดยบริษัทสายการบินผู้ออกตั๋ว หรือตัวแทนจำหน่ายผู้ออกตั๋วที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านั้น
   
ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร

11.1

หากสายการบิน เห็นว่าความประพฤติบนเครื่องบินของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวก เสียหายหรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน และท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร

   

11.2

หากความประพฤติของท่านส่งผลให้สายการบินต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังจากที่สายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

   

11.3

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินอาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ บนเครื่องบินไม่ได้จำกัดเฉพาะ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ เว้นแต่อุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

   
การจำกัดความรับผิด

12.1

อนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญากรุงมอลทริออล : หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง หรือหยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลอาจถูกใช้บังคับ และ อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลจะถูกนำมาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งเนื่องจากความตายหรือบาดเจ็บและเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายหายของสัมภาระ

   

12.2

ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ : ความรับผิดในความสูญหาย , ล่าช้า , ความเสียหายต่อสัมภาระได้ถูกจำกัดไว้ หากมิได้แจ้งมูลค่าที่สูงกว่าให้ทราบและชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า อนึ่งความรับผิดของการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   
12.3

หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอไม่ใช้บังคับ : หากการเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว

(ก)

ความรับผิด ต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินมีอยู่จะลดลง ห ากความประมาทของท่านก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ ต ามกฎหมายที่อาจใช้บังคับ

(ข)

สายการบิน จะไม่รับ ผิดในความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หากความเสียหายดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินและสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของสายการบิน

(ค) เว้นแต่ กรณีที่สายการบินเจตนากระทำการหรืองดเว้นกระทำการ และก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินกระทำการด้วยความประมาทและอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินจะรับผิดต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน สายการบินจะรับผิดชอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากกฎหมายที่อาจใช้บังคับได้ระบุการจำกัดความรับผิดต่างออกไป ให้เป็นไปตามการจำกัดความรับผิดที่ต่างกันออกไปนั้น หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุลงในป้ายสัมภาระ ใ ห ้สันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระลงทะเบียนไม่เกินสัมภาระที่ได้รับอนุญาต ในกรณีของสัมภาระลงทะเบียนที่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมูลค่าของสัมภาระที่เกินมา ความรับผิดของสายการบินจะจำกัดเฉพาะมูลค่าของส่วนที่เกินมาซึ่งท่านได้แจ้งให้ทราบแล้วเท่านั้น
( ง) สายการบินจะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาล
( จ) นอกจากที่ได้ระ บุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินจะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายอันอาจชดเชยคืนมาได้ เพื่อ ค วามสูญหายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย
(ฉ)) สายการบิน ไม่ต้องรับ ผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของท่าน ท ่านต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินด้วย
( ช) สายการบิน ไม่ต้องรับ ผิดแต่อย่างใดต่อสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน แ ละสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่เฉพาะแต่ ส ิ่งของแตกหักง่ายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง สิ่งของที่มีค่าพิเศษเช่น เงิน เ ครื่องเพชร ทองคำ เงิน ทองคำขาว คอมพิวเตอร์ อ ุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เ อกสารการเจรจา ห ลักทรัพย์ ห รือของมีค่าอย่างอื่น เ อกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
( ซ) สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย หรือความพิการ รวมทั้งความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพดังกล่าวที่แย่ลง
( ฌ) สัญญาการเดินทางให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และการไม่รวมถึง หรือจำกัดความรับผิดดังกล่าวให้มีผลใช้ได้กับตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบิน จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินและจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบิน ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินต้องรับผิด (หากมี)
( ญ) หากสายการบินไม่ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สละสิทธิหรือจำกัดสิทธิอันมีอยู่ในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่นอันอาจใช้บังคับได้
   

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

13.1

หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วง เป็นหลักฐานเพียงพอว่าสัมภาระได้ถูกนำส่งในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าเจ็ด (7) วัน นับจากวันได้รับสัมภาระ หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินทราบภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระได้ ถูกส่งไปถึงมือท่าน คำเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

   
13.2 สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับสายการบิน ภายในเวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี
   

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และสละสิทธิ์

14.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบิน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้