เที่ยวบิน & ราคา : น้ำหนักในการโหลดสัมภาระ

สัมภาระที่อนุญาตให้โหลดได้ : ผู้โดยสารในชั้นประหยัดสามารถนำสัมภาระมาโหลดได้ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กก. และผู้โดยสารในชั้นธุรกิจสามารถโหลดสัมภาระ น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 30 กก.

สัมภาระที่น้ำหนักเกิน : ผู้โดยสารไม่สามารถโหลดสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดได้ นอกจากน้ำหนักส่วนที่เกินยินยอมให้ถือขึ้นเครื่องได้ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าน้ำหนักสัมภาระเกินตามอัตราที่กำหนด และอัตราที่กำหนดขึ้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ในเวลาต่อไป

อัตราค่าสัมภาระนี้สามารถสอบถามได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอิน ตามที่ระบุดังนี้

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
กรุงเทพฯ ถึง อินชอน 400 บาท (ต่อกก.)
กรุงเทพฯ ถึง กวางเจา 165 บาท (ต่อกก.)
กรุงเทพฯ ถึง ฮ่องกง 160 บาท (ต่อกก.)
ภูเก็ต ถึง ฮ่องกง 210 บาท (ต่อกก.)
 
ผู้โดยสารภายในประเทศ
กรุงเทพฯ ถึง เชียงราย 40 บาท (ต่อกก.)
กรุงเทพฯ ถึง เชียงใหม่ 35 บาท (ต่อกก.)
กรุงเทพฯ ถึง ภูเก็ต 40 บาท (ต่อกก.)
กรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่ 45 บาท (ต่อกก.)